S?TE KULLANIM KO?ULLARI

Yazdır
PDF

Bu Site Kullan?m Ko?ullar?, Dr. Murat ILGAZ'?n internet sitesi http://www.muratilgaz.com iin geerlidir. Site Kullan?m Ko?ullar?'n? kabul etmiyorsan?z, ltfen bu siteyi kullanmay?n?z. Bu siteye girdi?inizde ve kulland???n?zda, Site Kullan?m Ko?ullar?'n? kabul etti?iniz varsay?lmaktad?r.

Dr. Murat ILGAZ'?n internet sayfalar?n?n ieri?inin Telif Hakk? 2010 Dr. Murat ILGAZ'a aittir. Burada a?k olarak verilmeyen hibir hak sakl? de?ildir. Dr. Murat ILGAZ'?n nceden yaz?l? onay? olmadan ieri?in tmnn ya da bir k?sm?n?n herhangi bir biimde o?alt?lmas?, aktar?lmas?, da??t?m? ya da saklanmas?, a?a??daki ko?ullara uygun olmad??? srece yasakt?r. Site sayfalar?n?n bilgisayar?n?z zerinde tarama yapma ve bu sayfalardan yaln?z kendi ki?isel kullan?m?n?z iin kopya ?kt?s? al?nmas?na izin verilmektedir. Bunlar?n yeniden da??t?m? iin Dr. Murat ILGAZ'dan yaz?l? izin al?nmal?d?r.

Bu sitenin ve ieri?inin kullan?m?, ki?isel ve ticaret d??? amalar iin yasak de?ildir. Haberlerin ve genel olarak s?n?fland?r?lm?? di?er belgelerin kullan?m?, bilginin kayna?? belirtildi?i srece genel ileti?imde yasak de?ildir.

Site ve ieri?i size kolayl?k sa?lamak amac?yla verilmi?tir. Dr. Murat ILGAZ'?n internet sayfalar?n?n ieri?i, "oldu?u gibi" ve "mevcut oldu?u srece" esas?na dayanarak sunulmu?tur. Dr. Murat ILGAZ, internet sayfalar?n?n kesintisiz ya da hatas?z al??aca??n? garanti etmez, sayfalar? diledi?i zaman gzden geirme ya da sayfalara eri?imi kald?rma hakk?n? sakl? tutar. Bu sayfalar?n mevcudiyeti, do?rulu?u, gvenilirli?i ya da ieri?i ile ilgili olarak, mlkiyet, ihlalsizlik garantileri ve sat?labilirli?e veya belirli bir amaca uygunlu?a ili?kin garantiler de dahil olmak zere, a?k ya da z?mni hibir trden garanti verilmemektedir. Dr. Murat ILGAZ, bu hizmetin kullan?lmas?ndan dolay? ortaya ?kan do?rudan ya da dolayl?, ar?zi, zel veya sonusal hibir zarardan, kr kay?plar?ndan ya da i? kesintisinden, sz konusu zarar olas?l??? bildirilmi? olsa dahi sorumlu tutulamaz.

Dr. Murat ILGAZ, eri?im kolayl??? sa?lamak amac?yla nc ?ah?slar?n sahip oldu?u internet zerindeki di?er sitelere linkler verebilir. nc ?ah?s sitesine ba?lan?ld???nda, o site kullan?lmadan nce o sitenin kurallar? incelenmeli ve kabul etmelidir. Dr. Murat ILGAZ'?n bu trden sitelerin ieri?i zerinde hibir kontrol olmamaktad?r ve nc ?ah?s siteleri taraf?ndan yarat?lan ya da yay?mlanan ierik, dkman ya da malzeme iin hibir sorumluluk stlenmemektedir. Ayr?ca, http://www.muratilgaz.com d???ndaki bir siteye olan link, o sitenin ya da nc ?ah?s sitesinde belirtilen rn ya da hizmetlerin onayland??? anlam?na gelmez.

Sunucular?m?zdan herhangi birine e-posta ya da Dr. Murat ILGAZ'?n internet sayfalar? arac?l???yla dkman veya malzeme gnderildi?inde,

(a) dkman veya malzemenin, kanund??? ya da ba?ka bir ?ekilde yay?na uygun olmayan hibir madde iermeyece?ini,
(b) herhangi bir dkman ya da malzeme sunmadan nce virs ya da di?er kirletici ya da yok edici zelliklere kar?? tarama yapmak ve bunlar? silmek iin gerekli aban?n gsterilece?ini,
(c) dkman veya malzemenin sahibi oldu?unuzu ya da o malzemeyi bize vermek iin k?s?tlamas?z hakka sahip oldu?unuzu ve Dr. Murat ILGAZ'?n dkman ya da malzemeyi bedelsiz olarak yay?nlayabilece?ini ve/veya dkman veya malzemenin kendisini ya da iinde tan?mlanan her trl konsepti, herhangi bir mesuliyet ya da ykmllk olmadan rnlerinde kullanabilece?ini,
(d) bize sundu?unuz dkman ya da malzemeyle ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele ba?latmayaca??n?z? ve herhangi bir nc ?ahs?n, sundu?unuz malzemeyle ilgili olarak aleyhimize hukuki i?lem ba?latt??? takdirde taraf?m?z? tazmin edece?inizi

kabul etti?iniz varsay?lmaktad?r.

Dr. Murat ILGAZ, diledi?i zaman ya da bildirimde bulunmadan bu Site Kullan?m Ko?ullar?'n? de?i?tirebilir, bu siteye ya da bu sayfalara eri?imi de?i?tirebilir ya da kald?rabilir.