G?ZL?L?K POL?T?KASI

Yazdır
PDF

Bu Gizlilik Politikas?, Dr. Murat ILGAZ'?n internet sitesi http://www.muratilgaz.com iin geerlidir. Gizlilik Politikas?'n? kabul etmiyorsan?z, ltfen bu siteyi kullanmay?n?z. Bu siteye girdi?inizde ve kulland???n?zda, Gizlilik Politikas?'n? kabul etti?iniz varsay?lmaktad?r.

Otomatik Olarak Toplanan Ki?isel Olmayan Bilgi

Dr. Murat ILGAZ, sitesini ziyaret edenlerin gizlili?ini korumay? ilke olarak benimsemi?tir. Payda?lar?m?z, yelerimiz ve ilgili site bilgileri hakk?ndaki toplu istatistikler, tan?nm?? nc ?ah?slara verebilebilir, ancak bu istatistikler kesinlikle ki?isel tan?mlay?c? bilgi iermeyecektir.

Ki?isel Bilgi

Sorular?n?za yan?t verebilmek ve/veya isteklerinizi yerine getirebilmek iin, isminiz ve e-posta adresiniz gibi ki?isel bilgilerinizin istenmesi gerekebilir. Bu bilgiler, isteklerinize yan?t vermek ve sizinle e-posta yoluyla ileti?im kurmak iin kullan?labilir. Sunulan ki?isel bilgilere ek olarak, bu sitede, internet protokol (IP)adresiniz, bilgisayar?n?z?n i?letim sistemi, taray?c? tipiniz, trafik biimleri ya da herhangi ilgili sitelerin adresi gibi belirli teknik bilgilerin toplanmas?na imkan veren teknolojiler kullanabilir.

Gvenlik

Ki?isel bilgilerinizi, ister ?ahsen ister telefonla isterse internet zerinden olsun, verirken her zaman risk bulundu?unu ve hibir teknolojik sistemin tamamen gvenli, "kurcalama" ya da "hacker" korumal? olmad???n? bilmeniz gerekmektedir. Bununla bereber, Dr. Murat ILGAZ, ki?isel bilginize yetkisiz eri?im, hatal? kullan?m ya da yanl??l???na ili?kin riskleri nlemek ve asgariye indirmek iin gerekli tedbirleri almaya aba sarfetmektedir.

Toplanan verilerin do?rulu?u

Dr. Murat ILGAZ, kendi inisiyatifinde ya da sizin talebinizle, bu sitenin i?letimi iin tutulan her trl eksik, yanl?? ya da tarihi gemi? bilgiyi yenileyecek, dzeltecek ya da silecektir.

Ziyareti kimli?i

Zaman zaman, sizi tan?mlamam?za ve site ile ilgili tercihlerinizi hat?rlamam?za yard?mc? olmas? iin bilgisayar?n?za bilgi yerle?tirilebilir. Bu bilgi, genel olarak "erez" (cookie) olarak bilinir. "erez" kullan?m?, bir sanayi standard?d?r ve birok web sitesi bunlar? kullanmaktad?r. "erez" almak istiyorsan?z ya da ne zaman yerle?tirildiklerini bilmek istiyorsan?z, (web taray?c?n?zda bu zellik varsa) web taray?c?n?z? bunu yapacak ?ekilde ayarlayabilirsiniz.

De?i?iklikler

Dr. Murat ILGAZ, diledi?i zaman ya da bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikas?'n? de?i?tirebilir, bu siteye ya da bu sayfalara eri?imi de?i?tirebilir ya da kald?rabilir.