B?YOGRAF?

Yazdır
PDF

1975 y?l?nda Kayseri'de do?dum. ?lk, orta ve lise ?renimimi Kayseri'de tamamlad?ktan sonra Orta Do?u Teknik niversitesi'ne girdim ve 1999 y?l?nda Havac?l?k ve Uzay Mhendisli?i Blm'nden lisans derecesiyle mezum oldum. Lisansst ?renimime ayn? blmde devam ederek 2002 ve 2007 y?llar?nda s?ras?yla master ve doktora derecelerini kazand?m. Master tezimi, d?k yo?unluklu ak??larda zellikle seyrekle?tirilmi? bo?ulmu? ak??lar?n say?sal benzetimleri zerine tamamlad?m. Doktora al??mamda ise viskozitesiz ve viskoz ak??lar? zmlemek iin Boltzmann tipi say?sal yntemler geli?tirilmesi konusunda uzmanla?t?m.

1999-2002 y?llar? aras?nda Orta Do?u Teknik niversitesi Havac?l?k ve Uzay Mhendisli?i Blm'nde ara?t?rma grevlisi olarak grev yapt?m. 2002 y?l?nda TB?TAK-SAGE (Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu - Savunma Sanayii Ara?t?rma ve Geli?tirme Enstits) Aerodinamik Birimi'nde ara?t?rmac? olarak i?e ba?lad?m. Ayn? birimde, 2003 ve 2007 y?llar?nda s?ras?yla uzman ara?t?rmac? ve ba?uzman ara?t?rmac? kadrolar?na terfi ettim. Burada e?itli projelerde ara?t?rmac? ve ynetici olarak al??t?m ve gdml fzelerin tasar?m?, aerodinamik modellemesi ve say?sal benzetimi, yk ayr?lmas?, paralel i?lemleme ve kod geli?tirme konular?nda uzmanla?t?m. TB?TAK-SAGE'den askerlik grevim sebebiyle 2007 y?l?nda ayr?ld?m. Askerlik grevimi yedek subay olarak K?br?s'ta tamamlad?ktan sonra 2008 y?l?nda ZKOYUNCU Madencilik Metalurji ?n?aat San. ve Tic. A.?.'nde AR-GE yneticisi olarak al??maya ba?lad?m. ?u an ayn? ?irkette Genel Koordinatr olarak Planlama, AR-GE, Teknolojik Yat?r?mlar konular?nda al??malar?m? srdryorum. Ayr?ca, ba?ta Gne? Enerjisi yat?r?m? olmak zere enerji yat?r?mlar? yapmak amac?yla 2010 y?l?nda kurulan ZKOYUNCU Enerji retim San. ve Tic. A.?.'nde Ynetim Kurulu yesi'yim.

Bilgisayar sistemleri, internet ve web uygulamalar? konular?na zel bir ilgim var. 1999 y?l?ndan beri ki?isel olarak bilgisayar ve a? ynetimi, intranet uygulamalar? ve web geli?tirme aralar? (html, javascript, perl, php, ...) zerine al??malar?m? srdryorum.

Evliyim, 10 ya??nda bir o?lum, 4 ya??nda bir k?z?m var ve Kayseri'de ya??yorum.